PUBLIC HEALTH

ฉีดวัคซีนวันแรกแล้ว 705 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงตลาดบางแค ตั้งเป้าครบ 6,000 คน ภายใน 21 มี.ค.นี้

วันนี้ (18 มี.ค. 64) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนบริเวณตลาดบางแค กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.64 – 21 มี.ค.64 ซึ่งผลการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในวันแรก (17 มี.ค.64) มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 744 ราย ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 705 คน แบ่งเป็น คนไทย 258 คน ต่างด้าว 447 คน ในส่วนอีก 39 รายที่คัดกรองไม่ผ่านเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน เช่น มีความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้ที่รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 13 ราย เช่น หน้ามืด เวียนศรีษะ แต่ทุกรายมีอาการปกติหลังได้พัก 30 นาที

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่าจากการให้บริการวัคซีนเมื่อวานนี้พบปัญหาอุปสรรคและได้ดำเนินการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เช่น การปรับสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการให้คล่องตัวมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มจุดลงทะเบียน การขยายที่นั่งพักสังเกตอาการโดยเพิ่มเก้าอี้จาก 200 ตัว เป็น 300 ตัว เพื่อรองรับอย่างเพียงพอ และจัดเพิ่มพัดลมให้มีอากาศถ่ายเท เปิดพัดลมดูดอากาศด้านบน และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันตามหลัก social distancing และจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อนำไปทิ้งเพื่อกำจัดขยะติดเชื้อทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังได้ประสานขอล่ามภาษาพม่าเพิ่มเติมจากมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทยเพื่อสื่อสารกับแรงงานชาวเมียนมาร์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ดังกล่าวจะให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดที่ผ่านการคัดกรองว่ามีสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ จำนวนประมาณ 6,000 คน ตั้งแต่ 17-21 มีค. 64 ซึ่งในเบื้องต้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน และสามารถเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีคนมารับบริการจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งช่วงวันที่ 7 – 11 เม.ย. 64

Related Posts

Send this to a friend