PUBLIC HEALTH

สภากาชาดไทย คาดได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ไตรมาส 4 พร้อมฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ – ผู้ด้อยโอกาส – ผู้สูงอายุ

สภากาชาดไทย คาดได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ พร้อมชี้แจงแผนการฉีด เป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ พร้อมย้ำ โรงพยาบาลรัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอรับการจัดสรรได้ แต่ต้องฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดฟรี

บ่ายวันนี้ (16 ก.ค. 64) ที่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ว่าสภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรีนั้น โดยระบุว่า สภากาชาดไทย ได้ยืนยัน การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 1 ล้านโดส ที่ได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่า ได้สำรองวัคซีนจำนวนดังกล่าวให้ และคาดว่า จะได้รับวัคซีน ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดย สภากาชาดไทย มีแผนที่จะนำวัคซีนโมเดอร์น่าจำนวนนี้ ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

โดยส่วนหนึ่ง สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่ง จะส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาขาดไทยกำหนด

รวมทั้ง ต้องจัดทำแผนการฉีด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนาม ส่งมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโมเดอร์น่าให้ ซึ่งหน่วยงานที่รับวัคซีนจากสภากาชาดไทยไป ต้องนำไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

ทั้งนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยยอมรับว่า แม้จะได้วัคซีนเพียง 1 ล้านโดส สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 500,000 คน แต่เชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ส่วนเรื่องราคา ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการประชุมจากคณะกรรมการ บริหารของสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อบริหารงานส่วนนี้โดยเฉพาะ

เลขาธิการสภากาชาดไทย ยังยืนยันว่า สภากาชาดไทย มีเจตจำนงในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า ตั้งแต่แรกแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อขององค์กรหรือหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend