PUBLIC HEALTH

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกคำสั่ง ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องตรวจ ATK ทุกคน 100%

วันนี้ (11 ม.ค. 65) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีมีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 แก้ไขคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน , พนักงาน , เจ้าหน้าที่ , ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน , บุคลากร , เจ้าหน้าที่ , ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนคนทั้งหมด

กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยง ทั้งในและต่างจังหวัด หรือบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยง ทั้งในและต่างจังหวัด ให้ทำการตรวจ ATK ทุกคน 100% กรณีพบว่ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วย ให้ทำการตรวจทุกคน 100% และหากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทราบโดยทันที

สำหรับระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2565 เนื่องจากมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานออกไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้

Related Posts

Send this to a friend