PUBLIC HEALTH

นายกฯ ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตรการปลอดภัย 6-6-7 ลดเสี่ยงแพร่โควิดในโรงเรียน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอความร่วมมือสถานศึกษาปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน ร่วมกันดูแลให้นักเรียนยังสามารถเรียน On site ได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (9 ก.ค. 65)  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยครู นักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษา หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายโรงเรียนโดยขอความร่วมมือสถานศึกษา โรงเรียน ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการร่วมตัวของนักเรียนจำนวนมากออกไปก่อน  

พร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน  ด้วยมาตรการความปลอดภัย 6-6-7  กำหนดแผนเผชิญเหตุที่เป็นลำดับขั้นตอน รวมทั้งขอให้ผู้ปกครอง นำเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่  5-18 ปี  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเกณท์ ด้วยความยินยอมและสมัครใจ เพื่อให้นักเรียนยังสามารถมาเรียน On site ได้อย่างปลอดภัย 
 
ทั้งนี้  มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม)

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก  สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม

-ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID  ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)   จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ   อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน   แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation   ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัย เน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน  School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

Related Posts

Send this to a friend