PUBLIC HEALTH

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ.ยกเลิก 7 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

วันนี้ (9 ก.ค. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน

ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศให้ 7 ประเทศ คือ 1.สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) 2.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) 3. มาเลเซีย (Malaysia) 4.ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia) 5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Lao People’s Democratic Republic) 6.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia) 7.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(Republic of the Union of Myanmar) ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend