PUBLIC HEALTH

ประกาศยกเลิกงานสงกรานต์ กทม. หนีโควิด รองผู้ว่าฯ แนะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พบเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมือง

ทั้งในส่วนของสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถงดการจัดงานได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวังการก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

ทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ งดเว้นการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ และระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

Related Posts

Send this to a friend