KNOWLEDGE

มศว จับมือ สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย สร้างเครือข่าย I teach Superhero

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย โดยมุ่งหวังร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการศึกษา และพัฒนายกระดับ “ครูวิเศษสอนเด็กพิเศษ” หรือ I teach Superhero ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ. มศว ประสานมิตร กทม.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษา สำหรับเด็กพิเศษร่วมกับสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย และมีความเห็นร่วมกัน ที่จะยกระดับความร่วมมือ ให้ครอบคลุมในหลายบริบท และประสานความร่วมมือ ของทั้งสองหน่วยงานเป็นไป ด้วยความเกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยศักยภาพของทรัพยากร ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ในการส่งเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพิเศษ ไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้”

“สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อีกทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนิสิตและเปิดโอกาส ให้คณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กร ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันทั้งในด้าน การส่งเสริมวิชาการ และความร่วมมือเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เราได้พบเด็กพิเศษอยู่บ้าง และประทับใจที่เขาทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าที่เราคิด จึงตัดสินใจมาเรียนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีชื่อเสียงในด้านนี้มายาวนาน เมื่อได้เรียนไประยะหนึ่ง ก็หลงรักเด็กพิเศษและอยากหาวิธีช่วยเด็กๆ ให้มากขึ้น จึงตัดสินใจไปศึกษาต่อ ด้านการศึกษาพิเศษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่พักหนึ่ง ก่อนจะชักชวนกัลยาณมิตรในวงการการศึกษาพิเศษ มาร่วมกันก่อตั้งสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เพราะอยากให้ความรู้กับครูที่ต้องสอนเด็กพิเศษ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้เห็นว่าการสอนเด็กพิเศษนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ตอนนี้สมาคมฯ มีอายุ 3 ปีแล้ว เรามีโอกาสได้เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการสอนเด็กพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆ ”

“วิธีการสอนเด็กทั่วไป ไม่สามารถนำมาใช้สอนเด็กพิเศษได้ แต่วิธีการสอนเด็กพิเศษ กลับนำมาใช้กับเด็กทั่วไปได้ ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ จึงเป็นวิชาที่มีประโยชน์สำหรับครูทุกคน และการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพิเศษ คือ การเรียนรวม เมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กทั่วไป ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป เด็กพิเศษจะพัฒนาขึ้นมาก สมาคมฯ จึงมีเป้าหมายที่จะสร้าง ‘ครูวิเศษ สอนเด็กพิเศษ’ ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ครูทุกคน (ไม่จำเป็นต้องเป็นครูการศึกษาพิเศษ) สามารถสอนนักเรียน ที่มีความสามารถหลากหลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้เด็กพิเศษมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สพฐ รายงานว่าโรงเรียน เรียนรวมทั่วประเทศ มีเด็กแอลดีอยู่สี่แสนกว่าคน และยังมีเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กเรียนรู้ช้า ฯลฯ อีกด้วย อันที่จริง “ความแตกต่าง” เป็นธรรมชาติของมนุษย์ โลกนี้จึงมีทั้งคนเรียนเก่ง และคนเรียนอ่อนปะปนกัน มนุษย์แต่ละคนก็มีความสามารถหลากหลาย ความต้องการพิเศษจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าครูและผู้ปกครองเข้าใจลักษณะ ของนักเรียนหรือบุตรหลาน และปรับการสอนให้สอดคล้อง กับลักษณะของเด็ก การสอนเด็กพิเศษก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าผู้ใหญ่สอนเป็น เด็กพิเศษจะแสดงความสามารถออกมา แต่ถ้าเราไม่สอน เขาก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และต้องพึ่งพาคนรอบข้างตลอดเวลา

Related Posts

Send this to a friend