KNOWLEDGE

ซีเอ็ด จับมือ มูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลฯ ลงนาม MOU พัฒนาตำรากลางสู่มาตรฐานสากล

รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) “SE-ED” และ ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) “SE-ED Academy” ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือตำรากลาง ภาษาอังกฤษ 3 วิชา (วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์) ระหว่าง บริษัท เบ็ทเทอร์ โนเลจ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาตำรากลาง สื่อการเรียนรู้และครูผู้สอน ร่วมกับสถาบันมาตรฐานสากล

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ร่วมด้วย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล, ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้างานหลักสูตรมูลนิธิฯ ฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสำนักพิมพ์ตำราต่างประเทศชั้นนำ ได้แก่ Star Publishing, Cambridge Thailand และ DK Today และโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลทั้งหมด เข้าร่วมภายในงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ภราดา ดร.เดชาชัย กล่าวว่า “มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งจัดการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การพัฒนา ด้านการศึกษาในระบบสากล มูลนิธิฯ มีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลหลักสูตร การศึกษาทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์ เรามีความมุ่งหวังให้เด็กนักเรียน ในเครือมูลนิธิของเรา ได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล”

“ซึ่งโครงการนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก “ซีเอ็ด” ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ในด้านการฝึกอบรม นับเป็นว่าเป็นอีกก้าวหนึ่ง ที่ทำให้พัฒนาไปตามบริบทของสังคมโลก อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษ นับเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก (Global Language) ที่ทุกคนต้องรู้ในการใช้ชีวิต ดังนั้นเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ในเครือโรงเรียนของเรา จะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีด้านการศึกษา มีคณะครูอาจารย์และบุคลากรที่ดี”

“รวมถึงมีหลักสูตรที่ดี ในส่วนนี้ “ซีเอ็ด” เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาให้เกิดขึ้น เรามีความคาดหวังถึงประสิทธิผลที่เด็กๆ จะได้รับในอนาคต นับได้ว่าความร่วมมือ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการร่วมผลึกกำลังกันในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เด็กๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มีหลักสูตรที่ดีและเหมาะสม มีตำราเรียนที่ดีมีคุณภาพ ทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทางซีเอ็ด ในความร่วมมือที่สำคัญในครั้งนี้ ที่ทำให้โครงการของเราได้เริ่มต้น และจุดประกายเห็นผลกัน ในผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กๆ ในอนาคตอันใกล้นี้”

ขณะที่ ภราดา ดร.สุรกิจ กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ และเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่เรา จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในเครือโรงเรียนของเราให้สูงขึ้น โดยเริ่มจากการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรครูอาจารย์ของเรา ตั้งแต่ระดับบริหารจัดการ มาถึงคุณครูผู้สอน ในการวางแผนทำงานร่วมกัน เพื่อให้หลักสูตรการเรียนการสอน ตำรากลางของมูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับปีการศึกษาหน้า เรามีความเชื่อมั่นว่า หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอนคุณครู และเด็กๆ ของเราก็จะได้รับประโยชน์ จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เนื้อหาตำราเรียนที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป”

ภราดา วิทยา กล่าวว่า “การพัฒนาหลักสูตรของมูลนิธิฯ เราดำเนินการตามนโยบาย ของการพัฒนาการศึกษา ที่มีหลักสำคัญในเรื่อง ของความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนั้นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ตำรากลางของเราในครั้งนี้ เสมือนเป็นการยกเครื่องใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสู่ความ เป็นมาตรฐานสากล (International Standard) ดังนั้นแล้วแนวทางในการดำเนินงานของเราก็คือ การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ จนได้เกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้”

“เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ของเด็กนักเรียนในเครือของมูลนิธิ 14 โรงเรียนด้วยกัน ในวิชาขั้นพื้นฐาน 4 รายวิชา ได้แก่ Mathematics, Science, English และอีกวิชาหนึ่ง คือ Montfort Study หรือมงฟอร์ตศึกษา สิ่งที่จะเป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งแนวทางของมูลนิธิฯ หลังจากนี้คือ การพยายามขับเคลื่อนบุคลากรของเรา ให้มีคุณภาพ ไม่ว่าการใช้สื่อในเรื่องของ Soft Skills และ Hard Skills โดยใช้สื่อเหล่านี้ในการยกระดับเด็กของเราไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล”

“สำหรับแนวทางทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นการทำงานร่วมกัน 3 ปี ระหว่างมูลนิธิฯ และซีเอ็ดในการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่าง และท้ายที่สุดคือ วันนี้เป็นวันที่ดีในการที่เราลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ กับ SE-ED Academy และ Star Publishing หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมด จะเป็นก้าวแรกเพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานสากลต่อไปครับ”

ขณะที่ ดร.มีโชค กล่าวว่า “ซีเอ็ดได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน สำหรับการลงนามครั้งนี้ ซีเอ็ดจะจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสม พัฒนาอบรมบุคลากรครูผู้สอน และติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล”

“จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอ็ด จะร่วมกับมูลนิธิฯ จัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนโรงเรียน ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลทั้งหมด ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (กลุ่มโรงเรียนกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา (กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออก) และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (กลุ่มโรงเรียนภาคเหนือ) ต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend