KNOWLEDGE

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับ เป็น “มืออาชีพ” สู้โควิด-19

ปัจจุบัน แม้โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก แต่การพัฒนายังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพประจำเพื่อสร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต ไปจนถึงการมีใบรับรองที่เหมือนเป็นปริญญาอาชีพ ปริญญาชีวิต แม้จะไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาสามัญก็ตาม โดยสามารถเข้ารับการทดสอบ หรือเทียบวัดมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน) หรือ สคช. และพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการอบรม หรือการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบได้กับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ สคช. ได้

The Reporters พามารู้จัก และพูดคุยกับ จุลลดา มีจุล รอง ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับ สคช. มาตรฐานอาชีพที่ สคช.ดูแล การดข้ารับการประเมิน ประโยชน์จากการได้รับการประเมิน และแนวทางในการปรับตัวในช่วงโควิด-19 รวมไปถึงโครงการ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ที่จะเสริมความโดดเด่นของมืออาชีพแต่ละจังหวัดให้โดดเด่นและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ เฟซบุ๊ก หรือ โทร. 02-035-4900

Related Posts

Send this to a friend