KNOWLEDGE

TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต”

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) ผสานพลังภาคีด้านการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม เปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศ TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยแห่งอนาคต” ยกขบวนผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษา กูรูผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการชั้นนำ เครือข่ายพัฒนาครู โรงเรียน คนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน
ร่วมแชร์มุมมอง ระดมสมอง ถกประเด็นปัญหา พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกในทุกมิติ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP – Thailand Education Partnership) กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน สาเหตุหลักจากการปฏิรูปโครงสร้างมากกว่าการเรียนรู้จริง และเป็นการขับเคลื่อนจากบนลงล่าง (Top–down) ด้วยการประกาศนโยบายจากส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วม
ของระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงเรียนการสอนแบบท่องจำความรู้ (Passive Learning) ส่งผลให้คุณภาพของเด็กถูกลดทอนลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด–19 ที่ซ้ำเติมให้การศึกษาไทยให้เสียหาย
อย่างหนัก ความรู้ของเด็กไทยถดถอยเพราะสูญเสียโอกาสจากการที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งระบบการศึกษาที่มีคุณภาพต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม เป็นการศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย (TEP) เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายที่สนใจด้านการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน ทั้งองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม ด้วยการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันและรวบรวมความคิดเห็นจากทั้งนักเรียน ครู นักการศึกษา พ่อแม่ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นเสียงสะท้อนความต้องการ
จากผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เผชิญกับปัญหาจริงไปยังผู้กำหนดนโยบาย และสังเคราะห์ความคิดเห็นเหล่านี้บนฐานวิชาการเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอที่จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการจัดงาน TEP Forum ในครั้งนี้จะเป็นเวทีสาธารณะระดับประเทศที่จะสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ สร้างเสริมพลังของเครือข่าย อันจะนำไปสู่นโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกในทุกมิติ

“การจัดงาน TEP Forum ในครั้งนี้ต้องการเน้นย้ำให้การปฏิรูปการศึกษาขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นกระแสหลัก โดยเฉพาะวิกฤตโควิด–19 ยิ่งทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน
รวมถึงการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นฐานสมรรถนะ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลสำเร็จเชิงรูปธรรมสู่สาธารณะ พร้อมทั้งคาดหวังว่ารัฐบาล
จะให้ความสำคัญกับพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวข้ามความล้าหลังด้านการศึกษา พร้อมก้าวสู่สังคมที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน”
นพ.ยงยุทธ กล่าวในตอนท้าย

Related Posts

Send this to a friend