KNOWLEDGE

‘ศุภมาส’ มอบนโยบายขับเคลื่อน อว. เน้นลดภาระนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์

‘ศุภมาส’ มอบนโยบายขับเคลื่อน อว. เน้นลดภาระนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ กำชับทุกหน่วยงาน แต่งตั้งโยกย้าย ต้องโปร่งใส เป็นธรรม

วันนี้ (19 ก.ย. 66) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการทำงานต่อผู้บริหารกระทรวงว่า อว.จะมีแนวการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยนโยบายมุ่งเน้นของ อว.ในด้านการอุดมศึกษา คือ “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ให้ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง หัวใจสำคัญ คือ ลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง และลดภาระอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเมื่อจบแล้วมีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทำงานได้คล่องตัว

น.ส.ศุภมาส กล่าวต่อว่า แนวทางดังกล่าวจะจัดให้มีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต จัดให้มีแพลตฟอร์มเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และลดค่าใช้จ่าย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Non-Degree) รวมถึงจัดทำระบบวัดผลทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทะเบียนเรียนตามความต้องการ ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมสนับสนุนให้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

ในส่วนการลดภาระอาจารย์ผู้สอน จะปรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยเพิ่มน้ำหนักการประเมินเรื่องความสามารถและความสำเร็จของนักศึกษานอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการ รวมถึงกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอน

น.ส.ศุภมาส ยังกล่าวอีกว่า นโยบายมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและนวัตกรรม คือ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ “เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ Go Green พอเพียง ความยั่งยืน (Sustainabilty) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

สำหรับในส่วนการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ จะสนับสนุนให้ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานต่อไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ประเทศในระยะยาว ซึ่งประเด็นที่มุ่งเน้น คือ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งจะต้องพึ่งพาข้อมูล ความรู้ และวิทยาการด้วยอย่างมาก โดยเน้นหลักสำคัญ คือ “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” ให้เอกชนเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าควรจะทำเรื่องอะไร อย่างไร แล้วสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยของ อว.จะเข้าไปดำเนินการและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นมุ่งเน้น 8 ข้อให้เร่งนำไปดำเนินการ ได้แก่

1.ปฎิบัติตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และรัฐมนตรีมอบนโยบายให้สำเร็จโดยเร็ว

2.ให้มหาวิทยาลัยและ อว.จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาทักษะ พร้อม Skill Certificate ในสาขาที่ประเทศต้องการ โดยการเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

3.ให้มหาวิทยาลัยและ อว.มีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชน นำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ

4.ทุกหน่วยงานต้องไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน การแต่งตั้ง-สรรหาต้องโปร่งใส และเป็นธรรม

5.การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้เอาตัวชี้วัดด้านความสามารถและความสำเร็จของนักศึกษาเพิ่มเติมจากความสามารถทางวิชาการ

6.ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยที่ใช้ได้จริง เกิดผลจริง เช่น อว.Fair ตลาดนัดนวัตกรรม

7.การเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ และต้องดำเนินการให้เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่ากับงบประมาณ

8.สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างในทุกหน่วยงานให้ครบถ้วนโดยเร็ว

ขณะเดียวกัน ประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ อว. ต้องทำทันที คือ การนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหา อาทิ การจัดการน้ำชุมชน การจัดการภัยแล้ง การจัดการปัญหาหมอกควัน PM 2.5 Go Green และ นวัตกรรมแก้จน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

Related Posts

Send this to a friend