KNOWLEDGE

มจธ.เปิดสอน หลักสูตร Learn AI เรียนฟรีทางออนไลน์สำหรับทุกคน ภายใต้ “โครงการ AI for ALL”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ล่าสุดเปิดสอนหลักสูตร Learn AI ฟรี ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับบุคลากรของประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพความรู้ด้านนวัตกรรมและนำไปต่อยอด ด้วยการเรียนการสอนในเรื่องของ AI ภายใต้ “โครงการ AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน)” ทั้งนี้โครงการ AI for ALL (โครงการปัญญาประดิษฐ์ สำหรับทุกคน) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับทุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ บนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนออนไลน์

สำหรับหลักสูตร Learn AI แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร 9 เนื้อหา ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน และหลักสูตรขั้นสูง เหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้วและต้องการต่อยอด และพัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรจะครอบคลุมและตอบโจทย์ของผู้เรียน ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาก่อน เช่น การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI,การสร้าง AI โดยใช้ Python,การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์,เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ และการเขียนโปรแกรม,การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเครื่องมือ หรือเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการแพทย์,การประยุกต์ใช้ AI สําหรับการเงินและการธนาคาร,การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประสบความสำเร็จ โดยผู้สอนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์โดยตรง จากหลากหลายสาขาอาชีพ หลักสูตรภาษาไทย เข้าใจง่าย

นอกจากนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา หรือในกรณีที่ผู้เรียนประเมินสมรรถนะ ก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ ด้านทักษะพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรับรองทักษะที่ตนเองว่าสามารถทำได้จริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าสู่สายงานอาชีพ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะมีหน่วยงานรับรองความสามารถในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเริ่มเรียนได้ที่ https://learn-ai.in.th/home และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อศึกษาข้อกำหนดในการวัดและประเมินสมรรถนะได้ที่ https://learn-ai.in.th/home/certificates โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในเครื่องมือ สำหรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้คนไทยเข้าใจ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง และเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่โลกอนาคต การสร้างความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป การส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้มีความเข้าใจ และสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน และการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสร้างทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืน ในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนสังคม”

Related Posts

Send this to a friend