KNOWLEDGE

กองทุนสื่อ เปิดเวที TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund : TMF) คิกออฟโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ชูแนวคิด “กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” ปูพรมโรดโชว์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย จัดงาน “TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” นำร่องเปิดเวทีครั้งที่ 1 ภาคใต้ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนประชาชนเข้าถึง เข้าใจ รู้เท่าทันสื่อ และสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นในสังคมไทย
โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดงาน

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เปิดเผยว่า เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิด ความก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก ท่ามกลางการไหลบ่าของข้อมูลทั้งด้านสาระและบันเทิงที่ส่งผล กระทบต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ผลิตสื่อได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ยังก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจาในอินเทอร์เน็ต (Hate speech) และการนําเสนอความรุนแรงประเภท ต่าง ๆ โดยขาดวิจารณญาณ ‘กลไกหนึ่งที่จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อที่สมดุล เพื่อขจัดสื่อร้ายและขยายสื่อดี สิ่งสําคัญคือ ทําอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกรับสื่อที่ดี มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการอย่างรวดเร็วหรือในทันทีได้ แต่ ต้องสร้างเครือข่าย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี เป็นสื่อที่มีความปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม’

ดร.ธนกร  ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี” โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง และ 3) ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคัดกรอง
เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด “กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า“TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยจะมีการสัญจรครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละภูมิภาคทั้งเครือข่ายการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงาน
องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟัง ตลอดจน
เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ เสวนาเชิงวิชาการสร้างพลังการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “รู้ทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีเข้มแข็ง” เพื่อตอกย้ำถึงการสร้างความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย การสนับสนุนทุน และ
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประชุมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับเวที“TMF POWER FOR CHANGE  สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” จะสัญจรอีก 3 ครั้ง ครอบคลุมใน 5 ภูมิภาค โดยครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k2PR8rTb7jrLcqHS9 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmfpowerforchange.com

Related Posts

Send this to a friend