KNOWLEDGE

NIA ชวนสถานศึกษาทั่วไทย เปิดห้องเรียนนวัตกรรม ผ่านโครงการศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยความสำเร็จโครงการ “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER” พื้นที่สร้างเยาวชนในรั้วสถานศึกษา ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม โดยมีอาจารย์ หรือ ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช ผู้สร้างนวัตกรนำองค์ความรู้ และกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ที่กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม บนฐาน STEAM อันได้แก่ วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์,ศิลปะศาสตร์ และคณิตศาสตร์

พร้อมด้วยแนวคิดทางด้านธุรกิจ ที่เป็นระบบไปถ่ายทอดต่อ ให้เยาวชนได้พัฒนาฝึกฝนทักษะ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ – STEAM4INNOVATOR CENTER รวม 18 ศูนย์ สร้างโค้ชผู้สร้างนวัตกรกว่า 500 คน และเข้าถึงนักเรียน/นักศึกษากว่า 10,000 คน สำหรับโครงการ “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ – STEAM4INNOVATOR CENTER” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเข้าถึงเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถกระจายการดำเนินงาน ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระบบมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ซึ่งนอกจากการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญ กับการฝึกสอนครู/อาจารย์ให้เป็น “ผู้สร้างนวัตกร” ที่สามารถสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนถือเป็นขุมกำลังสำคัญ ที่จะตอบโจทย์การสร้าง ประเทศนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งแต่ละปี NIA ได้มีการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียน นำเครื่องมือช่วยสร้างนวัตกร ด้วยหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เข้าไปถ่ายทอดให้เยาวชน และคนรุ่นใหม่กว่า 10,000 ราย ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน สะตีม: STEAM

ทั้งนี้ โครงการศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2565 ด้วยความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในปี 2566 นี้ มีเพิ่มเติมอีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

และขยายผลสู่ระดับมัธยมศึกษา 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ,โรงเรียนชลประทานวิทยา,โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี,โรงเรียนศึกษานารี,โรงเรียนแสงทองวิทยา,โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ในการทดลองสร้างห้องเรียนนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน”

สำหรับแนวทางความร่วมมือ การสร้างความเข้มแข็ง ของศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR CENTER เริ่มจากสถาบันการศึกษา ตั้งเป้าหมายร่วมกับ NIA ในการสร้างศูนย์นวัตกรรุ่นใหม่ โดยสามารถจัดห้องเรียนนวัตกรรม ที่สอนแทรกหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ในรายวิชาหลักตาม 8 รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้เรียน จากนั้นอาจารย์หรือคุณครู จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อเรียนรู้เนื้อหาและทักษะ การโค้ชผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง หลังจบหลักสูตรอาจารย์ หรือ คุณครูจะนำหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เข้าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน นวัตกรรมของตนเอง โดยมีทีมงานจาก NIA คอยช่วยสนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงาน

“สำหรับกิจกรรมในปีนี้ หลังจากที่ครู อาจารย์ และโค้ช ผู้สร้างนวัตกร ในโรงเรียนได้จัดสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ตลอดภาคการศึกษาแล้ว ทาง NIA จึงได้จัดงาน STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ ครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนในเครือข่าย 18 ศูนย์ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ สร้างห้องเรียนนวัตกรรม ซึ่งจุดเด่นของงานนี้คือ การจัดแสดงเครื่องมือใหม่ๆ ของโค้ช”

“เพื่อส่งเสริมการสอนทักษะนวัตกร ตามขั้นตอนของหลักสูตร STEAM4INNOVATOR และการมอบป้าย เพื่อรับรอง 3 มหาวิทยาลัย และ 10 โรงเรียนเป็น ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่- STEAM4INNOVATOR CENTER แห่งใหม่ ลำดับที่ 6-18 นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานของเยาวชน ในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรม สำหรับเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียน บนโจทย์การสร้างธุรกิจ นวัตกรรมในกลุ่ม BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะนวัตกรและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับน้องเยาวชนในอนาคต” ดร.กริชผกา กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่-STEAM4INNOVATOR CENTER มีมาตรฐานการทำงานบนแกนหลัก 4C อย่างเข้มข้น คือ

1.Content คุณครูสามารถใช้กระบวนการ และเครื่องมือจาก STEAM4INNOVATOR ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเข้มข้น
2.Coaching คุณครูสามารถเป็นโค้ชให้กับนักเรียนได้
3.Connection คุณครูสามารถหาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมของนักเรียน
4.Cluster โรงเรียนจัดพื้นที่ในการสร้างเครือข่าย ให้นวัตกรเยาวชน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด และแรงบันดาลใจร่วมกัน

โดยมีเป้าหมายสำคัญ 5 ระดับ คือ

1.Ignition สร้างแรงบันดาลใจในการคิด และสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มเยาวชน

2.Capability สร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถ ด้านนวัตกรรมให้กับนักเรียนไทย
3.Connectivity สร้างสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่สนุก และวัดผลสำเร็จด้านการศึกษาแ ละการต่อยอดผลงานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการได้
4.STEAM4INNOVATOR CENTER สร้างโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเยาวชน บนมาตรฐานและการทำงานร่วมกั นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ร่วมกับ NIA
5.New Platform สร้างระบบการเชื่อมโยงงานข้ามกระทรวงฯ เพื่อเสริมจุดแข็งด้านนวัตกรรม

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจ ร่วมเป็นหนึ่งในการเปิดห้องเรียนนวัตกรรม เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะนวัตกร พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ไปสู่ชาติแห่งนวัตกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มเยาวชน โทร: 02-017-5555

Related Posts

Send this to a friend