KNOWLEDGE

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้ ร่วมโครงการ TK DreamMakers

TK Park ร่วมกับ School of Changemakers เชิญชวนเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่  ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ศรีสะเกษ และ แม่ฮ่องสอน หรือใกล้เคียง รวมกลุ่ม 2-5 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการ TK DreamMakers โครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมรอบตัวเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการคิดร่วมกัน และร่วมผลักดันให้เกิดโครงการเพื่อสังคมมาช่วยแก้ปัญหาของในท้องถิ่นของตน 

ผู้สมัครจะได้เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564  โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้นำเสนอผลงานในงาน TK แจ้งเกิด รวมทั้งทุนสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์โครงการจริง สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 เยาวชนผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/TKdreammakerapply  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทาง www.tkpark.or.th

Related Posts

Send this to a friend