ENVIRONMENT

ฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่ายชายเลน สมุทรสาคร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ไม่ได้ทำให้เพียงธรรมชาติเกิดความสมดุลเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดสังคมพึ่งตนเอง และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกด้วย

โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน  ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับชุมชนช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน  2,388 ไร่ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์  5 จังหวัด คือ  ระยอง สมุทรสาคร สงขลา  พังงา และชุมพร อาทิ  ป่าชายเลนที่ ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ซึ่งภายหลังการอนุรักษ์และฟื้นฟูพบว่ามีการตกตะกอนของชั้นดินสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง  ผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน   ปริมาณสัตว์น้ำกลับเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น  เช่น ปูแสม ปูก้ามดาบ  หอยแครง หอยเสียบ หอยกระปุก  เป็นต้น  รวมทั้งสัตว์ที่หายไปจากพื้นที่เป็นเวลาหลายปี   เช่น หอยพิม ทำให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับให้ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร โดยได้ดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก  คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่

เป้าหมายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป คือ มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

สำหรับโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปี 2562-2566 เป็นการต่อยอดโครงการระยะที่ 1 (ปี 2557-2561)  ซึ่งซีพีเอฟร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ทช.) และชุมชน ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก ปลูกป่าใหม่ 104 ไร่  ดูแลและอนุรักษ์ป่าเดิม  500 ไร่  โดยในช่วง 5 ปีของโครงการระยะแรกสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนไปแล้วรวม  2,388 ไร่  ในพื้นที่ยุทธศาสตร์  5 จังหวัด คือ  ระยอง สมุทรสาคร สงขลา  พังงา และชุมพร                  

นอกจากสภาพป่าชายเลนที่กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว   ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมอบเงินสำหรับเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ดูแลและบริหารโดยชุมชนเอง  สามารถนำไปส่งเสริมด้านอาชีพของชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้  และได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 2 พื้นที่  คือ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต. ปากน้ำประแส  อ.แกลง  จ.ระยอง  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและนำเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนฯ  ใช้ในการอนุรักษ์และดูแลป่าอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend