ENVIRONMENT

กระทรวงทรัพย์ ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change

ก.ทรัพย์ ฯ เร่งตั้งกรม Climate Change เตรียมเสนอ ครม. ผ่าน คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ เพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ได้มีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนชื่อกรม การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างใหม่ รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนผ่าน/วิธีการทางการบริหาร

ทั้งนี้ โดยเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาคำชี้แจงและร่าง พ.ร.ฎ. เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้ โดยแนะให้จัดทำรายละเอียดด้านเนื้อหา โครงสร้าง งบประมาณ ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อธิบายอย่างชัดเจนถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้ง มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมในทุกมิติ ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งการตั้งชื่อหน่วยงานภายในที่ต้องมีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมฯ เป็นต้น

สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ จะขอมติจากที่ประชุมในการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกรมฯ ต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend