ENVIRONMENT

กรมโรงงานเปิด 3 มาตรการแก้ PM 2.5

พร้อมเดินหน้ากฎหมาย 3 ฉบับ ครอบคลุมการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในภาคอุตสาหกรรม

วันนี้ (24 ม.ค. 65) นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบนโยบายให้หน่วยงานในกำกับ ดำเนิน 3 มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว ครอบคลุมการตรวจ กำกับติดตาม ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระบายมลพิษจากโรงงาน โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก

มาตรการเร่งด่วน เน้นควบคุมการประกอบกิจการอย่างเข้มงวด กรณีตรวจพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน จะออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขทันที ส่วนมาตรการระยะกลาง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศระยะไกล ขณะที่มาตรการระยะยาว มุ่งเน้นปรับปรุงกฎหมายการระบายมลพิษจากโรงไฟฟ้าให้เข้มงวดมากขึ้น และพัฒนากฎหมายอีก 3 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) สำหรับภาคอุตสาหกรรม , กฎหมายควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย และ กฎหมายการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากปล่อง

นายวันชัย กล่าวว่า กรอ.ได้จัดทำข้อแนะนำการปรับแต่งและลดฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ในรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อให้โรงงานนำไปศึกษาได้เอง รวมทั้งเฝ้าระวังระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่งเสริมการลดปริมาณอ้อยเผาที่จะเข้าสู่โรงงาน

ส่วนการปรับปรุงกฎหมาย จะร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547” เพื่อให้ค่าการระบายฝุ่นละอองรวม มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

Related Posts

Send this to a friend