ENVIRONMENT

สุริยะ สั่งทบทวนกฎหมายโรงงาน ทั้งโทษปรับและจำคุก

พร้อมขยายเวลาอายุความ ชี้ ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย เข้าข่ายอาชญากรทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทบทวนกฎหมายโรงงาน โดยให้เพิ่มโทษจำคุกกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียและปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ จากเดิมที่มีเพียงแค่โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และยังมีอายุความในการดำเนินคดีเพียง 1 ปีเท่านั้น กว่าจะมีการพิสูจน์หรือหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ บางครั้งพบว่าคดีขาดอายุความ

ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน โดยเพิ่มโทษผู้กระทำความผิด จากเดิมที่มีบทลงโทษเฉพาะโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท จะเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า หลังจากผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ซึ่งการเพิ่มโทษจำคุก จะทำให้อายุความในการดำเนินคดียาวนานขึ้น จากเดิม 1 ปีเป็น 5 ปี เพียงพอที่จะหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และยังช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น

สำหรับร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับปรับปรุง อยู่ในขั้นตอนการยกร่างปรับแก้ไข จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยในระหว่างที่กฎหมายเพิ่มเติมโทษจำคุกยังไม่มีผลบังคับใช้ กรมโงงานอุตสาหกรรมจะลงโทษผู้กระทำผิดโดยการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนด และจะหามาตรการมากำกับควบคุมการขนกากออกนอกโรงงานอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เช่น บังคับให้รถขนกากต้องเชื่อมต่อระบบ GPS ของตัวรถเข้ากับระบบติดตามรถขนกากของเสียอุตสาหกรรม (E – fully Manifest) ของกรมโรงงาน หรือสั่งการให้โรงงานที่ทำหน้าที่รับบำบัดและโรงงานที่ขนกากออกจำนวนมากๆ ต่อครั้ง ส่งรายการการขนออกและรับเข้าโดยละเอียดย้อนหลัง 1 ปี หากพบรายใดตัวเลขการขนออกและการรับเข้าไม่สัมพันธ์กัน จะให้รายงานชี้แจงภายใน 15 วัน ถ้าไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกสั่งดำเนินคดี และจะถูกสั่งให้ปรับปรุงขบวนการขนกากออกและรับกากเข้าให้ถูกต้องเรียบร้อย หากไม่สามารถทำได้ จะถูกสั่งให้หยุดและปิดระบบ เพื่อมิให้มีการขนกากออกและมิให้มีการรับไปบำบัดอีกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend