ENVIRONMENT

องค์การสวนสัตว์ฯ ปล่อย ‘นกกาฮัง’ คืนธรรมชาติ

องค์การสวนสัตว์ฯ ปล่อย ‘นกกาฮัง’ คืนธรรมชาติ หลังสูญพันธุ์จากป่าภาคเหนือนานกว่า 20 ปี

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาฮัง ภายใต้แนวคิด “พานกกาฮังปิ๊กบ้าน” เสริมสร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดังกล่าว ศึกษาวิจัยการทดลองปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ โดยในระยะแรก มีแผนทดลองปล่อยนกกาฮัง (ที่ได้รับการคัดเลือกและการฟื้นฟูพฤติกรรม) เพื่อศึกษาการใช้พื้นที่เชิงนิเวศก่อน จำนวน 1 คู่ จากนั้นจะทยอยปล่อยเพิ่มเติมเป็นระยะ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูประชากรนกเงือกขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ หลังการสูญพันธุ์จากธรรมชาติในพื้นที่ไปนานกว่า 20 ปี

สำหรับนกกาฮัง เป็นนกขนาดใหญ่จำพวกนกเงือก สามารถพบได้ในป่าของอินเดีย คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และอินโดนีเซีย เป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและพิธีกรรมในหลายชนเผ่า เป็นนกที่มีอายุยืน เป็นนกเงือกชนิดที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวลำตัวประมาณ 130-150 เซนติเมตร มีปีกสีดำพาดเหลือง ปลายปีกขาว ไม่มีขนปกคลุมใต้ปีก หางสีขาวพาดดำ ตัวผู้มีนัยน์ตาสีแดง ด้านหน้าโหนกที่อยู่บนปากมีสีดำ มีจะงอยปากที่ยาว ส่วนตัวเมียมีนัยน์ตาสีขาว ด้านหน้าโหนกไม่มีสีดำ

Related Posts

Send this to a friend