ENVIRONMENT

บ.สตาร์ ปิโตรเลียมฯ โดนเพิ่มอีก 4 ข้อหา หลังทำน้ำมันรั่วซ้ำ

บ.สตาร์ ปิโตรเลียมฯ โดนเพิ่มอีก 4 ข้อหา หลังทำน้ำมันรั่วซ้ำ ที่มาบตาพุด จ.ระยอง วานนี้

วันนี้ (11 ก.พ. 65) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ในฐานะผู้เสียหาย ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกรรมการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้กระทำความผิดและบุคคลที่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะสิ้นสุด โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานความผิด คือ

1.ฐานความผิดตามาตรา 119 ทวิแห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 กรณีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวาระกับการกระทำผิดที่ได้ร้องทุกข์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565

2.ฐานความผิดมาตรา 297 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และแก้ไขเพิ่มเติม ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า ที่สั่งให้ระงับการใช้งานทุ่นเทียบเรือจนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจะต้องใช้ความระมัดระวังมโดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการตลอดจนมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลในขั้นตอนการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยจะต้องมีหลักฐานการตรวจสอบ ที่สามารถยืนยันว่าไม่มีน้ำมันค้างท่อส่งสินค้า และแจ้งให้สำนักงานเข้าท่าฯ ทราบ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล แต่บริษัทฯ กลับฝ่าฝืนคำสั่งโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง รวมทั้งไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อก่อนการดำเนินการ จนเป็นเหตุให้น้ำมันรั่วลงทะเล

3.ในฐานความผิดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

4.ฐานความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายควบคุมมลพิษ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

Related Posts

Send this to a friend