DEEPSOUTH

ศอ.บต. จับมือพันธมิตร สานฝันเยาวชนที่ขาดโอกาส พาน้องจาก จชต. เหินฟ้าสู่เชียงใหม่

ศอ.บต. จับมือพันธมิตร ไทยสมายล์ โออาร์ และ วปอ.รุ่น 56 สานฝันเยาวชนที่ขาดโอกาส พาน้องจาก จชต. เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ ตะลุยไร่กาแฟ เรียนรู้วิถีเกษตร แอ่วธรรมชาติเมืองเหนือ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว “โครงการท่องฟ้า พายิ้ม ครั้งที่ 5 : ทำดีเพื่อแม่” ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้บูรณาการร่วมกับบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 และผู้เกี่ยวข้อง ในการสานฝันเยาวชนด้อยโอกาส โดยนำนักเรียน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และไม่เคยโดยสารเครื่องบินมาก่อน ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 โดย ศอ.บต. พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกมิติและกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่องฟ้า พายิ้ม ในครั้งนี้ต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมทั้งจะได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางด้านเกษตรที่สูง มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น โดยกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ศอ.บต. มีบทบาท ภารกิจเป็นหน่วยงานที่จะเชื่อมโยง เชื่อมต่อ เร่งรัด ผลักดันอุดช่องว่าง เติมเต็มอย่างไร้รอยต่อ กับหน่วยงานในพื้นที่ จชต. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กยากจน รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึง

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ด้านนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า ไทยสมายล์ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งครั้งนี้ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 25 คน พร้อมทั้งคุณแม่ 25 คน รวม 50 คน มาท่องเที่ยว เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเยาวชนจะได้สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนภาคเหนือ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า คาเฟ่ อเมซอนร่วมสนับสนุน และจะพาเยาวชน ผู้ปกครอง และครูจาก พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมไร่กาแฟอาราบิก้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงาอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ซึ่งการปลูกกาแฟถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ดร. ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานบริษัทสามัคคีกรุ๊ปจำกัด กล่าวเสริมว่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันหลักในการสร้างคน สร้างความมั่นคง สร้างชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่เรามีนโยบายและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เสมอมา โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อต่อยอดการส่งเสริมความรู้ ความคิด และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต เพราะการลงทุนใด ๆ ก็ไม่มีคุณค่าได้เท่ากับการลงทุนให้เด็กไทยได้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ประสบการณ์ชีวิตอย่างแน่นอน

ผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

Related Posts

Send this to a friend