DEEPSOUTH

ผู้ว่าฯ ยะลา ตรวจความพร้อม รพ.สนาม คาดเปิดใช้งานภายในสัปดาห์หน้า รองรับผู้ป่วยได้กว่า 120 เตียง

วันนี้ (23 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น.นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ยะลา เข้าตรวจความพร้อมของสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยล่าสุด (23 เม.ย. 64) จังหวัดยะลามีผู้ป่วยยืนยัน 23 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดยะลา มาตรการสำคัญในระลอกนี้ จึงเป็นการเฝ้าระวัง และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 18 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลา)

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลาขึ้น ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเขตเฉพาะกิจ จังหวัดยะลา โดยความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการดูแลรักษา และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมาก เกินศักยภาพของโรงพยาบาล ตลอดจนลดผลกระทบของผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ศักยภาพโรงพยาบาลสนามโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเขตเฉพาะกิจ จังหวัดยะลาจังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 2 แห่ง (โรงพยาบาลสนามอำเภอเบตง) โดยใช้อาคารของโรงเรียนศึกษาพิเศษ ที่เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 (ผู้ป่วยชาย) และ 2 (ผู้ป่วยหญิง) รองรับผู้ป่วยได้ ชั้นละ 62 เตียง (รวม 124 เตียง) และชั้นที่ 3 เป็นสำนักงาน และที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในระยะแรกการให้เปิดให้บริการจะเปิดให้บริการ 1 อาคาร และสามารถเปิดเพิ่มได้สูงสุด 3 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 372 เตียง

การให้บริการของโรงพยาบาลสนามจะให้บริการในผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการไม่รุนแรง ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการรุนแรงจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลยะลา ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้ 32 เตียง

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ สสจ.ยะลา เปิดเผยว่าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเขตเฉพาะกิจ จังหวัดยะลาจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง ของจังหวัดยะลา ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันทรัพยากร ประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาลกาบัง และโรงพยาบาลกรงปินัง) โดยแพทย์หญิงนิตยา ภูวนานนท์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา) เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม (โรงเรียนศึกษาพิเศษ) นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา) เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ เป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนาม และรับผิดชอบภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย 1.ด้านการแพทย์ 2. ด้านการพยาบาล 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 5. ด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6. ด้านการป้องกันการติดเชื้อ 7. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 8. ด้านการเชื่อมโยงการสื่อสารและการติดต่อ

ในส่วนของภารกิจการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลสนาม ได้มีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจิตอาสา จำนวน 7 ทีม จากแต่ละโรงพยาบาลมาปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลผู้ป่วย ในขณะที่การรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสนามได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้การดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาลดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend