DEEPSOUTH

ยะลา ประกาศ ‘ล็อคดาวน์’ งดเข้า-ออกพื้นที่ สั่งห้ามนั่งในร้านอาหาร หลังยอดติดเชื้อพุ่ง

วันนี้ (12 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทาง ศบค.ยะลา ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 89 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสาระสำคัญ 2 ข้อ คือ มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา  งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ที่ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ 

ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมซน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยทันที เพื่อพิจารณากสั่นกรองความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลาทุกคันและให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟรวมทั้งร้านจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ อื่นๆ โดยงดมิให้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร้าน โดยให้จำหน่ายในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22:00 น. 

โดยให้ผู้บริการจัดทำเครื่องหมายการเว้นระยะการเข้าคิว ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและความแออัดของผู้รับบริการ จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือเจลล้างมือให้ผู้รับบริการก่อนเข้าใช้บริการ และให้ผู้บริการและผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

Related Posts

Send this to a friend