DEEPSOUTH

ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก 3 เดือน

ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน ปรับ “อ.ยะหริ่ง” ออกจากพื้นที่ประกาศฯ ฉุกเฉิน

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน(กบฉ.) ครั้งที่2/2565 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ช่วงวันที่ 20 มี.ค. 65 – 5 พ.ค. 65 ภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีแนวโน้มปรับลดพื้นที่ต่อเนื่อง โดยได้เห็นชอบให้ปรับลดพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมิน และนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส , อ.ยะหริ่ง อ.ไม้แก่น อแม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 65 – 19 ก.ย. 65 (ครั้งที่68) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยังคงประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend