ART & CULTURE

พาชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”

จัดแสดงงานหัตถศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่วันนี้-10 ตุลาคม 2565

นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในเขตพระราชฐานทั่วประเทศ และงานหัตถกรรมเครื่องจักสานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน พระองค์ทรงเห็นว่า เครื่องจักรสานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่ราษฎรทำใช้กันในครัวเรือนมาแต่โบราณ แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเป็นงานฝีมือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และผลิตให้มากขึ้น เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า สร้างรายได้เพิ่ม

ทั้งนี้ในนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้นำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความงามของงานศิลปะแขนงนี้ จัดแสดง 5 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน
จัดแสดงพระฉายาลักษณ์จากผลงานจักสานด้วยไม้ไผ่ และประติมากรรมสานศิลป์สะท้อนเรื่องราว “แม่แห่งแผ่นดิน”

ชั้นที่ 2 แม่งาน
จัดแสดงเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานจักสาน 4 ภูมิภาค และพระมหากรุณาที่คุณที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ 3 แม่ลาย
เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน อาทิ งานจักสานไม้ไผ่ลายขิด และลายพิกุล งานจักสานใบลาน งานจักสานย่านลิเภา และงานจักสานจากกระจูด

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย
รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

ชั้นที่ 5 แม่ศรีศิลป์
จัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดย “แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิด และทรงเป็นมิ่งขวัญนำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปาชีพ ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย

เรื่อง : ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ : ธนาภรณ์ วุฒิสนธิ์

Related Posts

Send this to a friend