ART & CULTURE

ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ไทย-เมียนมา หลอมรวมเป็นหนึ่งด้วยพลัง “ศรัทธา”

วันที่ 4 ของขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ยังคงอยู่ในเมียนมา โดยเมื่อวานเดินทางไกลจาก “ท่าขี้เหล็ก” มาถึงยีง”เมืองเชียงตุง” รัฐฉาน ทั้งสองเมืองเป็นสถานที่ที่”พุทธศาสนา”มีรากฐานมั่นคงยาวนานมานับพันปี นับตั้งแต่อาณาจักรโยนกปุระ จวบจนปัจจุบัน”พุทธศาสนา” ยังคงลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง แม้จะมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี แต่พุทธศาสนิกชนล้วนมี “ศรัทธา” ต่อ “พระพุทธ” “พระธรรม” “พระสงฆ์” เฉกเช่นเดียวกัน

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดินทัง 2 ครั้งแสดงให้เห็นพลังศรัทธา 2 แผ่นดินที่มี “พุทธศาสนา” เป็น “ศูนย์กลาง” การตักบาตรบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลเมตร มีพุทธศานิกชน 2 แผ่นดิน รอเข้าแถวใส่บาตรอย่างเป็นระเบียบ ใบหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความปิติ ระหว่างใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้สด และปัจจัย

การตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดินอีกจุดหนึ่ง คือบริเวณวัดพระมหามัยมุนี ที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ที่เมืองเชียงตุงมีความหลากหลายด้านชาติพันธ์ โดยมี 14 ชนเผ่า แม้ผู้บริหารรัฐจะให้อิสระในการนับถือศาสนา แต่ประชากรส่วนใหญ่ในรัฐฉานกว่า 200,000 คน รวม 33 ชนเผ่า นับถือ”ศาสนาพุทธ”

สำหรับ”วัดมหามัยมุนี หรือ “วัดพระเจ้าหลวง” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ สร้างโดยพระเจ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง  โดยจะมีการ”ล้างหน้าพระมหามัยมุนี” เฉพาะวันพระสำคัญเท่านั้น  สำหรับพระมหามัยมุนี เป็นพระที่ชาวเชียงตุงนับถือมาก โดยมีความเชื่อว่า หากได้กราบไหว้จะมีโอกาสกลับมาที่ “เชียงตุง” อีกครั้ง

ผู้บริหารของรัฐฉานหลายคนที่มาให้การต้อนรับขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ให้ความเห็นตรงกันว่า ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเป็น “ประวัติศาสตร์หน้าใหม่”ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรู้สึกเป็นเกียรติที่ขบวนธรรมยาตรา เคลื่อนเข้าสู่”เมียนมา” เป็นประเทศแรก ขณะนี้”เมียนมา” อยู่ในยุคประชาธิปไตย จึงเชื่อว่าจะอาศัย”พุทธศาสนา” เชื่อมความสัมพันธ์ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สอดคล้องกับความเห็น ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมา ผู้มีบทบาทหลักในการจัดธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงทั้งในปี 2560 และปี 2562 โดย ดร.คิน ฉ่วย ตั้งเป้าหมายว่า จะรวมศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่ง   เดียวโดยสิ่งที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้ว คือ การจัดตั้งองค์กร “ประชาคมพุทธศาสนิกชนห่งเอเซีย” (Asian Buddhist Community) หรือ ABC  เป็นการร่วมมือกับอีก 10 ประเทศ และ”มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” หรือ มจร. รวมถึง “สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย” ได้ลงนามข้อตกลงกับ “สมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งเมียนมา” มีจุดประสงค์เดื่อสร้างความ  เข้มแข้งให้ “พุทธศาสนา” ในเอเซีย

อีกกิจกรรมสำคัญที่เป็นสัญญลักษณ์ของการสืบสาน”ลมหายใจ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์” ที่นำ “หน่อ” มาจากเมือง “พุทธคยา” ประเทศอินเดีย สถานที่ “ตรัสรู้” ของ “พระพุทธเจ้า”

จุดแรกที่มีการปลูก “ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือ บริเวณเจดีย์ชเวดากองจำลอง ที่ท่าขี้เหล็ก “เจดีย์ชเวดากองจำลอง” จำลองมาจากองค์จริงที่”เมืองย่างกุ้ง) ตั้งอยู่บนเนินเขา เมื่อขึ้นไปยังเจดีชเวดากองจำลองจะมองเห็นฝั่งอำเภอแม่สายจ.เชียงรายด้วย องค์เจดีย์จำลอง สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1995 หรือเมื่อ 24 ปีที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพิ่อให้คนที่ไม่มีโอกาสไปสักการะเจดีย์องค์จริงที่ย่างกุ้งได้สักการะเพิ่อความเป็นสิริมงคล 

อีกจุดที่มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือ บริเวณโรงเรียนหัวข่วงปริยัติธรรม แห่งที่ 2 เป็นโรงเรียนที่ขยายมาจากโรงเรียนแห่งแรก ขณะที่กำลังจะปลูกต้นโพธิ์ ท้องฟ้าเบื้องบนมืดครึ้ม แต่พลันที่พิธีการเริ่มก็มีแสงอาทิตย์สว่างขึ้น ตามด้วยฝนที่ตกปรอยๆ เสมือน”น้ำมนต์ “จากฟากฟ้า

พระครูบาสาม เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง. กล่าวอนุโมทนาสาธุ กับพระสงฆ์จาก 5 แผ่นดิน ไทย เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และญาติโยมที่มี “ศรัทธา” นำคณะธรรมยาตรามาที่ “เชียงตุง” เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ศาสนพิธีสำคัญอีกช่วงในวันที่ 17 ตุลาคม คือขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เดินทางไปยัง”วัดเชียงยืน” วัดหลวงเก่าแก่สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   พิธีการในอุบสถวัดเริ่มจาก”สมเด็จอาชญาธรรม(ใส่แก้ว เขมจารี) พระสังฆนายกแห่งรัฐฉานตะวันออก พระชนม์ 95 พรรษา และเป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงยืน สวดมนต์ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

สมเด็จพระสังฆนายกแห่งรัฐฉานตะวันออก ทรงให้ความเมตตาต่อคณะผู้บริหารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัยมาก โดยท่านให้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นเวลานาน

“วัดเชียงยืน” เป็นวัดหลวงเก่าแก่ ตามตำนานเล่าขานว่า สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในวิหารเป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง”อังกฤษ” กับ”ไทใหญ่” มีการลงนักปิดทอง จุดสำคัญคือมี”พระพุทธรูปปางพรมน้ำมนต์” ประทับยืนอยู่  ในอดีตมีความต้องการจะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปที่”วัดพระแก้ว” เมืองยาง แต่ปรากฎว่า แรงงานคนไม่สามารถยก”พระพุทธรูปประทับยืน”องค์นี้ได้ จึงนำมาใกล้วัดเชียงยืน แล้วสามารถยกพระขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของ”วัดเชียงยืน”

กิจกรรมตลอดทั้งวันนี้ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเดินทางโดยรถบัส  ออกจาก “เชียงตุง” มุ่งหน้าไปยัง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านชายแดนแม่สาย- ท่าขี้เหล็ก บริเวณสะพานมิตรภาพแม่สาย-ท่าขี้เหล็กแห่งที่ 2  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “วัดสบสม” อ.เชียงของ จ.เชียงรายเพื่อประกอบศาสนพิธี และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

ตวงพร อัศววิไล

ตวงพร อัศววิไล

The Reporters

Related Posts