COVID-19

กทม. เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มอีก 9 แห่ง

กทม. เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มอีก 9 แห่ง และเพิ่มศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย จากวันละ 150 รายเป็น 300 ราย

วันนี้ (24 ก.พ.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทวีวัฒนา (Community Isolation : CI) พร้อมระบุว่า กทม.ได้จัดตั้งศูนย์ CI เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตรวจ ATK และ RT-PCR แล้วแสดงผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รวม 31 แห่ง โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,981 เตียง ขณะนี้มีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 1,932 เตียง มีเตียงว่าง 1,849 เตียง ซึ่งมีการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ตามการประเมินจากแพทย์

ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง รองรับได้ 970 เตียง ขณะที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,460 เตียง ขณะนี้อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 3,116 เตียง มีเตียงว่าง 377 เตียง คิดเป็นร้อยละ 90.06

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ หากประสงค์ทำการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (HI) สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สปสช.1330 กด14 หรือประสานรับการรักษาผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (EOC) 50 เขต โดยศูนย์ฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับคลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาล มีเป้าหมายการเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรง และสามารถแยกกักตัวได้ จะเข้าสู่การแยกกักรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) แต่กรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป

ด้านศูนย์เอราวัณ (1669) สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล ด้วยการเพิ่มจำนวนสายด่วน จากเดิม 30 คู่สาย เป็น 100 คู่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่คอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับการเพิ่มศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยร่วมกับเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ จากเดิมสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 150 คน จะเพิ่มเป็นวันละ 300 คน โดยรถ 1 คัน จะรับผู้ป่วยวันละ 2 รอบ รอบละ 3 คน

Related Posts

Send this to a friend