COVID-19

ไทยเตรียมหารือมาเลเซีย เปิดด่านชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ม.ค. 65

(13 ธ.ค. 64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาเปิดด่านจังหวัดชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยว ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในพื้นที่ ว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบเตรียมเปิดด่านทางบกรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ในจุดผ่านแดนพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และสตูล โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับกำหนดการเปิดด่าน ให้เป็นไปตามผลการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซีย ที่จะมีการหารือกันหลังจากนี้ โดยในระหว่างนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบการตรวจ Vaccine Certificate ทั้งแบบเอกสารและออนไลน์ , การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่1 ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง , ความพร้อมของโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA+ , ความพร้อมของมาตรการ Covid Free Setting ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า

ที่ประชุมฯ ศบค. ยังเห็นชอบให้ ศบค.ส่วนหน้า จบภารกิจในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยส่งมอบงานอำนวยการขับเคลื่อนและกำกับดูแล ศบค.ส่วนหน้า ที่ดำเนินการมาแล้ว ให้กับ ศปก.ศบค. ดำเนินการต่อไป แต่ยังคงส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ร่วมกับการกวดขันอย่างเข้มข้น ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เสริมสร้างความพร้อมศักยภาพระบบการรักษาพยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในระบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) พร้อมรองรับการเกิดแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

ส่วนการเปิดการเรียนแบบ On Site ในสถาบันการศึกษา ให้ทยอยเปิดได้หากมีความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยอาจพิจารณาเปิดเป็นบางพื้นที่ บางโรงเรียน หรือบางระดับชั้นเรียน

Related Posts

Send this to a friend