COVID-19

เห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับที่6 เพิ่มเติม

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับที่6 เพิ่มเติมรายการที่มีความจำเป็นเพื่อให้การรักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยทันท่วงที

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 12 ต.ค. 2564 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่6) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่6 นี้ ได้เพิ่มรายการและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายหลายรายการ เช่น เพิ่มรายการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยวิธี Pooled Saliva ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Pooled swab ค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี antibody ค่าบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์ทางออนไลน์ เป็นต้น

หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 6 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend