COVID-19

‘นิพนธ์’ เสนอใช้กลไกท้องถิ่นกระจายวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ คู่ ‘หมอพร้อม’ ป้องกันวัคซีนกระจุกตัวในเมือง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการให้แต่ละจังหวัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ว่า ตนได้เสนอแนวทางในที่ประชุม ครม.ในการใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ในการสำรวจและประเมินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพราะ อสม.รู้จักคนในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างดี

พร้อมยอมรับว่าการจัดการโรคต่างๆ ในอดีต ก็ใช้กลไกของ รพ.สต. หรือสถานีอนามัยเป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้ประชาชนมาตลอด ซึ่งการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้ก็ไม่เกินวิสัยที่ รพ.สต.จะทำได้ เพราะในแต่ละท้องถิ่นก็มีพยาบาลวิชาชีพ และช่องทางนี้จะทำให้การฉีดวัคซีนเข้าถึงทุกกลุ่มอย่างแท้จริงทั้งในเมืองและชนบท เพื่อไม่ให้วัคซีนกระจุกตัวอยู่ภายในเมือง ซึ่งจะใช้กลไกท้องถิ่นร่วมกับการการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงดูแลเรื้องนี้ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ

Related Posts

Send this to a friend