COVID-19

สบส.แจง รพ.เอกชนเรียกเก็บจ่ายค่ารักษาโควิด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.มีมติเห็นชอบ ทั้ง 3 ฉบับ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง

วันนี้ (5 พ.ค. 64) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ระบบการดูแลประชาชน รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักดีว่า ในภาวะเช่นนี้การลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศว่า โรคโควิด -19 เป็นโรคฉุกเฉินและติดต่ออันตราย เป็นสภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนในแผ่นดินไทยต้องได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.ที่ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 3 ฉบับมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย ดังนี้

ฉบับที่ 1 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายการยา ค่าห้อง ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าบุคลากร ครอบคลุมความจำเป็นในการดูแล

ฉบับที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2563 ปรับเพิ่มรายการยาให้ครอบคลุม

ฉบับที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 27 เมษยน 2563 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในเรื่องรถรับส่งผู้ป่วย ค่าทำความสะอาดรถ และค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สำหรับสถานพยาบาลเอกชนให้ดำเนินการเรียกเก็บจาก สปสช.ตามบัญชีและอัตราแนบท้ายประกาศในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเองโดยเมื่อผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาสถานพยาบาลจะต้องได้รับการดูแล 2 เรื่อง คือ ดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากไม่ดำเนินตามประกาศ มีโทษในมาตรา 66 ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบสถานพยาบาลเอกชนฝ่าฝืนดำเนินการเรียกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย จำนวน 44 เรื่อง ผู้รับบริการ 74 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งสถานพยาบาลได้คืนเงินผู้ป่วยทั้ง 74 รายแล้ว

สำหรับเดือนเมษายนมีเรื่องคงค้างอยู่ระหว่างสอบสวน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้ที่สายด่วน 1330 สปสช และสายด่วน 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Related Posts

Send this to a friend