BUSINESS

EEC ร่วมหารือ ‘เกรทวอลล์ มอเตอร์ส’ ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย

ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทีมงาน เข้าพบ มร. จาง เจียหมิง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหารือถึงความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors ในพื้นที่ EEC โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ EEC ให้การส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งไว้ ว่าประเทศไทยจะต้องมีสัดส่วนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ภายในปี 2030

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors นั้น มร. จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์สภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทาง GM เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมปีนี้ และจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในต้นปีหน้า โดยตั้งเป้าจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของ Great Wall Motors ในภูมิภาคอาเซียน โดยโมเดลที่จะผลิตในประเทศไทยจะมีทั้งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และ EV รวมถึงการพัฒนา Autonomous car ในอนาคตอีกด้วย”

มร. จาง ให้ข้อมูลว่า บริษัทจะพยายามใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุดและพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายประเทศในการจัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัท สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีหลักที่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้ บริษัทฯ มีแผนที่จะแนะนำบริษัทลูกให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยบริษัทแม่ในประเทศจีนจะมีการจัดตั้ง Training Center เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ สำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากองค์ความรู้ของยานยนต์ปัจจุบันและยานยนต์ไฟฟ้าจะแตกต่างกันค่อนข้างมากจึงมองว่าจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในอนาคต ซึ่งทาง EEC ได้ให้ข้อมูลว่า EEC มีการผลักดันการพัฒนาทักษะบุคลากร และสนับสนุนในเรื่องของ New Skill, Re-Skill, Up-Skill ผ่าน EEC Model ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ Great Wall Motors อยู่แล้ว

นอกจากนี้ ดร. คเณศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับ Great Wall Motors นอกจากบริษัทฯ จะทำธุรกิจยานยนต์และส่วนประกอบแล้ว บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Smart City โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในเรื่อง Smart Transportation ตัวอย่าง Smart City ที่บริษัทฯ พัฒนาหลักในหลายเมือง เช่น เมืองฉงชิ่ง เจ้อเจียง เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend