BUSINESS

แบรนด์ไทยร่วมส่งพลังบวกให้ผู้ประกอบการ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ ในงาน DITP Design Open House

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดบ้านเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมผัสโครงการสนับสนุนมากกว่าสิบโครงการ พร้อมเชิญ SME แบรนด์ไทย ที่เคยได้รับการสนับสนุนและประสบความสำเร็จร่วมส่งพลังบวกและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ จุดประกายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ เล็งผลเพิ่มมูลค่าการค้าให้ประเทศไทย ในงาน DITP Design Open House

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่างานเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ไทยบนเวทีการค้าโลก (Value Creation Day: DITP Design Open House) เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำเอาอัตลักษณ์ และนวัตกรรมที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดกระบวนการ รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

“โครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมฯ มีอยู่หลากหลายโครงการและครอบคลุม รอบด้าน ตั้งแต่การคิด การออกแบบ การผลิต การสร้างแบรนด์ในเชิงสร้างสรรค์ ไปจนถึงการทำการตลาด วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโลก เพื่อสร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดดเด่นให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการ โดยแต่ละโครงการจะเหมาะกับผู้ประกอบการแต่ละราย หรือแต่ละขั้นของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้ประกอบการได้ทำความรู้จัก และเข้าใจโครงการต่างๆ จะเลือกเข้ารับบริการ หรือรับการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็ว ตรงจุด และก้าวหน้าไปได้ตามที่ตั้งใจไว้” นายสมเด็จ กล่าว

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภายในงานได้เชิญผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนในโครงการของกรม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ได้แก่ แบรนด์ Rubber Killer แบรนด์ Theptex แบรนด์ Diamondfresh และแบรนด์ THINKK STUDIO โดยผู้ประกอบการทั้ง 4 รายต่างมีความเป็นมาที่แตกต่างกัน ทั้งการเป็นนักออกแบบ ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร และ ผู้ประกอบการผลิตสินค้ายางพารา โดยเคยได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมมากกว่า 1 โครงการ และให้ความเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมเป็นเสมือนการติดอาวุธด้านความรู้ที่ไม่เคยได้จากที่ใด ตลอดจน การสนับสนุนให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการได้เติมเต็มทักษะที่ตนอาจไม่มีมาก่อน เช่น ทักษะด้านการเจรจา องค์ความรู้ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุมมองทางการตลาด และความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการได้กลับมาพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแรงและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมยังทำให้ได้เครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้ ถือเป็นการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพบรรยากาศในงาน
บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านแบรนด์ (Design Service Society) และการเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้งสี่ราย ยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ติดตามข่าวสารเพื่อพิจารณาเลือกโครงการสนับสนุนจากกรมที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง และนำองค์ความรู้ เครือข่าย ตลอดจนโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆไปพัฒนาแบรนด์ไทย ให้มีมูลค่าสูง เกิดการขับเคลื่อนสร้างมูลค่าทางการค้า เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

เสวนาเรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จของแบรนด์ไทย
พิธีเปิดงานเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ไทยบนเวทีการค้าโลก (Value Creation Day: DITP Design Open House)

Related Posts

Send this to a friend