BUSINESS

DITP เปิดตัวโครงการ Moving forward ส่งออกไทย ก้าวทันโลก เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัวโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อติวเข้มผู้ประกอบการไทย ขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าในต่างประเทศ ผ่านเวทีเสวนา 4 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกถึง 4 หัวข้อ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 โดยล่าสุดได้จัดงานเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แนวโน้มทางการค้าของโลกยุคใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น”

“ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการเร่งปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการ ให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้า การเพิ่มโอกาสการส่งออกจากการสร้างแบรนด์สินค้าให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนาให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยในรูปแบบ Hybrid Seminar ทั้งในระบบ Online และ Onsite รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566”

สำหรับงานเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการสร้างแบรนด์ไทยให้โดดเด่น และสอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในตลาดต่างประเทศ โดยประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างแบรนด์สินค้าไทย ในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาแฟชั่นแบรนด์ไทย ในตลาดต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมวิเคราะห์เจาะลึก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับให้ผู้ประกอบการไทย ในการเจาะตลาดการค้าในต่างประเทศ

“สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ด้วยการเร่งปรับตัว ปรับเปลี่ยนสินค้า และบริการให้ทันกระแสเมกะเทรนด์ โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ในยุคการค้าใหม่ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Moving forward รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 800 ราย”

Related Posts

Send this to a friend