BUSINESS

ไรเดอร์ ยื่น 5 ข้อ ก.คมนาคม แก้ปัญหาความเดือดร้อน

วันนี้ (26 พ.ค.65) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และผู้บริหาร ขบ. หารือหลังรับหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยา จากนายพรเทพ ชัชวาลอมรกุล คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาชีพไรเดอร์ และผู้แทนกลุ่มไรเดอร์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน 5 ข้อ คือ 1.ขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.ขอให้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทแอพพลิเคชัน เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราที่ต่ำเกินไป 3.ขอให้ ขบ. เปิดรับลงทะเบียนไรเดอร์เข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์ต่างๆ จากภาครัฐ เช่นเดียวกับอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 4.ขอให้จัดตั้งกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส และ 5.ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่างๆ ในทางที่ไม่สุจริต สร้างความเดือดร้อนให้กับไรเดอร์ที่ประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์

ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม กล่าวว่า ขบ.จะหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของแอปพลิเคชัน ขณะที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. …. ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำกับดูแล การให้บริการแอปพลิเคชันได้ โดยจนจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าว เสนอ รมว.คมนาคม เพื่อหารือกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

“กระทรวงคมนาคม ขอยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ ขบ.พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มไรเดอร์ ซึ่ง ขบ.ได้รับไปพิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายและให้ความช่วยเหลือในขอบเขตอำนาจที่มี” นายวิรัช กล่าว

Related Posts

Send this to a friend