BUSINESS

สคบ. ตรวจร้านทองย่านเยาวราช สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคช่วงตรุษจีน ไม่พบทำผิดประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

วันนี้ (21 ม.ค. 64) นายธสรณ์อัทฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อทองในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบกว่า 30 ร้าน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดได้ดำเนินการจัดทำฉลากทองรูปพรรณถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบธุรกิจไม่แสดงฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือพบว่าทองรูปพรรณไม่มีการจัดทำฉลาก หรือมีการจัดทำฉลากแต่ฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ หรือโทรสายด่วน สคบ. 1166 ทางเว็บไชต์ www.ocpb.go.th และระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complaint Mobile Application)

Related Posts

Send this to a friend