BUSINESS

ผู้ประกอบเตรียมปรับราคาอาหารกระป๋องหลังปีใหม่

เผย เหตุจากต้นทุนแผ่นเหล็กที่พุ่งต่อเนื่อง วอนรัฐยื่นมือเข้าช่วย ตรึงราคา-ทบทวนการนำมาตรการ AD มาใช้

นายองอาจ กิตติคุณชัย เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องในประเทศไทยขณะนี้ว่า กำลังประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากราคาแผ่นเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ปรับเพิ่มขึ้นแล้ว 93-112% ส่งผลให้ราคากระป๋องเพิ่มขึ้นประมาณ 60% กระทบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 20-30%

ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังไม่มีการปรับขึ้นราคาอาหารกระป๋อง เพราะไม่ต้องการซ้ำเติมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่สถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยมีผู้ผลิตแผ่นเหล็กในประเทศไทยเพียง 2 ราย มีกำลังการผลิตเพียง 50%ของความต้องการใช้ในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตกระป๋องต้องนำเข้าแผ่นเหล็กจากต่างประเทศ ขณะที่กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือ AD สำหรับการนำเข้าแผ่นเหล็ก จะยิ่งซ้ำเติมต้นทุนราคากระป๋องให้แพงมากขึ้น เมือ่ถึงเวลานั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับราคา แม้จะกระทบผู้บริโภค และกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องในตลาดโลก

เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เรียกร้องให้ภาครัฐ พิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุด ด้วยการตรึงราคาเหล็กแผ่นไม่ให้สูงไปกว่านี้ และขอให้ทบทวนพิจารณาชะลอหรือยกเลิกการใช้มาตรการ AD การนำเข้าเหล็กแผ่น

Related Posts

Send this to a friend