BUSINESS

แนะนำ Podcast ให้ความรู้ผู้ประกอบการเจาะตลาดต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 เปิดตัว “เจาะตลาดการค้ากับ DITP” ให้ความรู้ผ่าน Podcast อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา รัสเซีย และ CIS โดยคัดสรรข้อมูล ความรู้ที่น่าสนใจมาในรูปแบบเสียงให้ผู้สนใจได้เข้าถึงอย่างง่ายดาย

“เจาะตลาดการค้ากับ DITP” เป็นช่องทางใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เน้นการนำเสนอข้อมูลการค้าจากตลาดที่น่าสนใจทั้ง 6 ภูมิภาค โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนการค้า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่อยู่ประจำในภูมิภาคต่างๆ มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนการทำการค้า และธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ตลาด ลู่ทางในการทำการค้า สินค้าที่ในประเทศนั้นๆ ให้ความสนใจ สินค้าดาวรุ่ง เกร็ด และทิปส์ สำหรับการเจาะตลาดนั้นๆ รวมไปจนถึง โอกาสของผู้ส่งออกไทย เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในตลาดการค้าโลก เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับช่องทางการติดตาม เจาะตลาดการค้ากับ DITP สามารถติดตามผ่าน

Soundcloud: https://soundcloud.com/ditp-omd2

Podbean: https://www.podbean.com/pu/pbblog-fgm3e-b78fac

Anchor: https://anchor.fm/ditp-omd2

Spotify: https://open.spotify.com/show/38u8wE7CKexxruxoTE8bo9

Related Posts

Send this to a friend