BUSINESS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เริ่มจ่ายเคลมประกันภัยนาข้าวแล้ว ยอดพุ่ง 555 ล้านบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกษตรกร ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี ทางภาคอีสาน และภาคเหนือแล้ว รวม 2 ครั้ง จำนวน 555 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 แสนไร่ เกษตรกรได้รับค่าสินไหมทดแทนแล้วจำนวน 88,503 คน เตรียมสรุปยอดความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกษตรต่อไป

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 มีพื้นที่เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 30,426,588 ไร่

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

และจากสถานการณ์ภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เร่งประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหาย และได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรแล้ว โดยมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว รวม 2 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) จำนวน 555,736,021.40 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 519,266.18 ไร่ ใน 8 จังหวัด รวมจำนวนเกษตรกร 88,503 คน ซึ่งสมาคมฯ ได้มีการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สำหรับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เกษตรกรและพื้นที่การปลูกข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ สมาคมฯ ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการสรุปยอดความเสียหาย และพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างรวดเร็วต่อไป”

โครงการประกันภัยข้าวนาปี เกิดขึ้นโดยรัฐบาลได้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยได้เริ่มมาตั้งแต่ปีการผลิต 2554 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงระบบการประกันภัยพืชผล (Agriculture Insurance) และตระหนักถึงประโยชน์ของการนำเอาระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

Related Posts

Send this to a friend