ASEAN

ปลัดคมนาคมหารือมาเลเซีย เชื่อมโยงการคมนาคม – อำนวยความสะดวกการส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือร่วมกับ H.E. Datuk Isham Ishak ปลัดกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยฝ่ายมาเลเซียมีความประสงค์ที่จะหารือถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจากมาเลเซียมายังประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเดินทางระหว่างสองประเทศ

ทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือถึงแนวทางเชื่อมต่อรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันออก (East Coast Rail Link: ECRL) ของมาเลเซีย กับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทย โดยปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงแผนการพัฒนาระบบรถไฟของไทย ที่มุ่งเน้นการก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นลำดับแรก พร้อมกับเสนอความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงการ ECRL ของมาเลเซีย เข้ากับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (MR-Map) ที่จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเส้นทาง MR1 (เชียงราย – นราธิวาส)

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน เตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมของทั้งสองประเทศ เพื่อหารือในระดับนโยบายด้านการพัฒนาโครงข่ายระบบราง

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย ฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชนระหว่างสองประเทศ

Related Posts

Send this to a friend