AROUND THAILAND

จัดสรรทุนปี 64 กองทุนสื่ออนุมัติ 98 โครงการ 264 ล้านบาท

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 หลังผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


1. โครงการหรือกิจกรรมประเภทเปิดรับทั่วไป อนุมัติ 51 โครงการ 90,000,000 บาท
2. โครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ อนุมัติ 42 โครงการ 153,920,000 บาท
3. โครงการหรือกิจกรรมประเภทความร่วมมือ อนุมัติ 5 โครงการ 20,438,660 บาท
(รวม 98 โครงการ วงเงิน 264,358,660 บาท)

ประเภทผู้ยื่นแบ่งเป็น

  • บุคคลธรรมดา 38 โครงการ
  • นิติบุคคล 38 โครงการ
  • องค์ชุมชน 1 โครงการ
  • สมาคม /มูลนิธิ 5 โครงการ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์ 2 โครงการ
  • สถาบันการศึกษาของรัฐ 12 โครงการ
  • สถาบันการศึกษาเอกชน 1 โครงการ
  • หน่วยงานของรัฐ 1 โครงการ

ทั้งนี้กระบวนการพิจารณานับจาก ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 18 มกราคม 2564 , เปิดรับข้อเสนอออนไลน์ 20 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย กระบวนการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

1) สำนักงานฯ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะทำงานแต่ละชุดพิจารณา

2) คณะทำงานจำนวน 11 คณะ แต่งตั้งโดยมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่พิจารณา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น สรุปรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ

3 ) อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอและรายงานของคณะทำงานชุดต่างๆ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามข้อ 19 แห่งข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

4) คณะอนุกรรมการบริหารฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2558 ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่สมควรได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

5) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้สำนักงานดำเนินการต่อไป
(ใช้กระบวนพิจารณา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 13 พฤษภาคม 2564)

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการพิจารณา งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 2 โครงการ คือ ภาพยนตร์เรื่อง พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ขอรับทุน บริษัท เดอะวิน ออแกไนเซอร์ จำกัด งบประมาณ 30,000,000 บาท และละครส่งเสริมจิตอาสาและหน้าที่พลเมือง ชุด “ใจอุทิศจิตอาสา” ตอน เธอและฉันใต้ฟ้าผืนเดียวกัน We own the sky ผู้ขอรับทุน บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด งบประมาณ 14,400,000 บาท

สามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนทั้งหมดได้ทาง https://www.thaimediafund.or.th/download/tmfannouncegrants2021/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในปีนี้ ทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความเข้มข้น รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายกองทุนฯ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จึงมั่นใจว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ในการจัดสรรทุน จะก่อให้เกิดผลงานคุณภาพ ที่ยังประโยชน์ให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เกิดผลลัพธ์ผลผลิตที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ซึ่งมุ่งประสงค์จะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนกล่าวว่าเป็นธรรมดาที่การพิจารณาจัดสรรทุนแต่ละครั้ง จะมีทั้งผู้สมหวังและผู้ผิดหวัง ซึ่งกองทุนสื่อมีเงินน้อยแต่มีผู้ขอทุนจำนวนมากจึงมีผู้ผิดหวังมากเช่นกัน ทั้งนี้ สำนักงานน้อมรับความคิดเห็นต่างๆ นำเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปประกอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป

Related Posts

Send this to a friend