AROUND THAILAND

รมว.กษ. ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา สั่งทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

วันนี้ (30 กันยายน 2564) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดน้ำวน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (30 กันยายน 2564) แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคั้นกันน้ำ กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้วยการ

– ควบคุมการระบายน้ำ ในคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ความสูงของระดับน้ำเกินเกณฑ์ที่กำหนด

– ควบคุมการระบายน้ำที่คลองพระยาบรรลือ โดยพิจารณาร่วมกับการระบายน้ำของพื้นที่ตอนล่าง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมเสริมกระสอบทรายบริเวณที่มีคันคลองต่ำเพื่อป้องกันความเสียหาย

– ควบคุมการระบายน้ำที่ไซฟอนพระธรรมราชา และประตูระบายน้ำพระธรรมราชา ไม่ให้เกินเกณฑ์ระบายน้ำที่กำหนด

– ควบคุมระดับน้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หากระดับน้ำเกิน +250 ม.รทก. รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 16 จุด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สั่งการให้กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วน กรมชลประทานหมายเลข 1460

Related Posts

Send this to a friend