AROUND THAILAND

กพร.แจง กรณีคิงส์เกตฯ แถลง “รัฐบาลไทยอนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ 4 แปลง”

ยืนยัน บอร์ดแร่อนุมัติเหมืองทองอัคราฯ จริง พร้อมกำชับให้ดำเนินกิจการตามกฎหมาย

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการแร่ได้อนุมัติให้ต่ออายุประทานบัตร เพื่อการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน ด้วยวิธีการทำเหมืองแร่แบบเหมืองเปิด จำนวน 4 แปลง ให้แก่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ประกอบด้วย ประทานบัตรที่ 25528/14714 ในตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประทานบัตรที่ 26910/15365 ประทานบัตรที่ 26911/15366 และประทานบัตรที่ 26912/15367 ในตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ออกไปอีก 10 ปี ดังนั้น กพร.จึงได้อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร 4 แปลง ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2564-29 ธ.ค.2574

นายนิรันดร์ ระบุว่า บอร์ดแร่ยังอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่ 1/2551 ให้แก่บริษัทอัคราฯ เพื่อประกอบโลหกรรมแร่ทองคำด้วยวิธีการโลหะวิทยาสารละลาย วิธีการโลหะวิทยาไฟฟ้า วิธีการโลหะวิทยาความร้อน ที่ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 65 – 18 ม.ค. 70 โดยคำขอต่ออายุประทานบัตรทั้งหมด เป็นคำขอที่บริษัทได้ยื่นไว้ตามพรบ.แร่ ปี 2510 และ พ.ร.บ.แร่ ปี 2560 ในพื้นที่ประทานบัตรเดิม และต่อมา ได้ยื่นเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.แร่ ปี 2560 ที่ได้ทำตามกรอบนโยบายบริหารจัดการแร่ทองคำแล้ว

นายนิรันดร์ เพิ่มเติมว่า กพร.ได้เชิญผู้บริหารบริษัท อัคราฯ พูดคุยถึงนโยบายการทำเหมืองเพื่อผลิตทองคำ โดยกำชับให้ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำเรื่องการจ้างแรงงาน ให้จ้างประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงก่อน เพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม ส่วนการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้บริษัทส่งเสริม ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาชุมชน โดยให้บริหารจัดการกองทุนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประวิทธิผล เพื่อให้กิจการได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกับชุมชนได้

Related Posts

Send this to a friend