AROUND THAILAND

รมว.ศักดิ์สยาม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ

วันนี้ (23 ก.ย. 65) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล – บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รวมทั้งก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 229 (อำเภอแก้งคร้อ – อำเภอบ้านไผ่) ตอน 1 และตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.1 กิโลเมตร และโครงการทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 2, 23 และ 229 (ทางแยกต่างระดับบ้านไผ่) เมื่อการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมต่อเมือง ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดจุดพักรถถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ตอนพล – บ้านไผ่ ที่ กม.291+050 ด้านขวาทาง อำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก และเป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่สำคัญ ทำให้มีรถบรรทุกใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าและมักจอดพักข้างไหล่ทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจุดพักรถแห่งนี้ จะสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่ได้ด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจร ทางข้าม และทางม้าลายที่มีสีซีดจาง เปรอะเปื้อน โดยให้ล้างทำความสะอาดและทาสีใหม่ เพื่อให้การสะท้อนแสงกลับมาเด่นชัด เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น ป้องกันอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง

Related Posts

Send this to a friend