AROUND THAILAND

เร่งสรุปผลรับฟังความเห็น ก่อนเพิกถอนพื้นที่ อช.หาดเจ้าไหม บางส่วน

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณีเพิกถอนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพน้ำ

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติแบบถาวร ส่วนแหล่งน้ำที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล น้ำทะเลรุกล้ำ ทำให้เกิดน้ำเค็มและปัญหาแร่ธาตุในดิน จำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านเขาพลู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง มีพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม รวม 47 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หัวงานและพื้นที่น้ำท่วม 44 ไร่ พื้นที่แนวท่อส่งน้ำและถนนทางลำเลียงพื้นที่รวม 3 ไร่ มีการจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) เมื่อเดือน พ.ย. 2552 และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เมื่อปี 2562 ออกแบบโครงการแล้วเสร็จเมื่อ 2557 และได้ยื่นขอเพิกถอนพื้นที่ทำประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เมื่อปี 2560 รวมพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ทำประโยชน์ทั้งหมด 47 ไร่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนหละและป่าเขาหวาง ป่าไม้ถาวร ป่าเขาหวาง – ควนแดง – ควนน้ำราบ และป่าไม้ถาวรป่าสายควนหละและป่าเขาหวาง

สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำ สำรวจพบกลุ่มป่าที่เป็นต้นสมพง มีต้นสมพงที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มาก ถือเป็นหนึ่งในรุกขมรดกของไทยที่กำลังถูกผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ขณะที่ตามระเบียบของการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ

Related Posts

Send this to a friend