AROUND THAILAND

กพท. ยืนยัน ออกใบรับรองสนามบินเบตงได้สัปดาห์หน้า

กพท. ยืนยัน ออกใบรับรองสนามบินเบตงได้สัปดาห์หน้า พร้อมอนุมัติให้นกแอร์ เปิดเส้นทาง กรุงเทพ-เบตง , หาดใหญ่-เบตง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผิดเผยความคืบหน้าการกำกับ ติดตามและการเตรียมความพร้อม เปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กรมท่อากาศยาน (ทย.) สายการบินนกแอร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ท่าอากาศยานเบตง จะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2565 และที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเส้นทางบิน กรุงเทพ-เบตง และ หาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์แล้ว

ด้านสายการบินนกแอร์ ยืนยันความพร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยานประเภท Q40O จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอให้ช่วยประกันที่นั่งร้อยละ 75 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้จังหวัดยะลาจัดการประชุมร่วมกัน ระหว่างจังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด

ที่ประชุมยังมีความเห็นเรื่องการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่จะสนับสนุนผลักดันกิจกรรมท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม โดยมีจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานประสานระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend