AROUND THAILAND

PEA เปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ดังนี้

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง , กรณีใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

กรณีใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง , กรณีใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้ส่วนลดค่า Ft

Related Posts

Send this to a friend