AROUND THAILAND

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าสถานีสูบน้ำฯ ห้วยดอกไม้ จ.ราชบุรี

พล.อ.ประยุทธ์ ติดตามความคืบหน้าสถานีสูบน้ำฯ ห้วยดอกไม้ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันนี้ (13 มี.ค. 66) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงส่งผลให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประกอบกับพื้นดังกล่าว ตั้งอยู่สูงกว่าคลองส่งน้ำชลประทาน ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงได้

กรมชลประทาน จึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และก่อสร้างอาคารถังพักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวเสร็จแล้ว ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ำขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง ท่อส่งน้ำ ความยาว 3.40 กิโลเมตร พร้อมถังพักน้ำ ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง รวมความจุเก็บกักน้ำ 2,000 ลบ.ม. ทำให้สามารถสูบและเก็บกักน้ำส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายได้แล้วบางส่วน

ส่วนในระยะที่ 2 อยู่ในระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านห้วยดอกไม้-บ้านหนองขาม ซึ่งหากได้รับงบประมาณจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว หากแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้กับพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง และบริเวณใกล้เคียง ได้ประมาณ 3,161 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 365 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Related Posts

Send this to a friend