AROUND THAILAND

ก.เกษตรฯ คุมเข้มทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก

กำหนดวันเก็บเกี่ยวปี 65 เพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกรณีช่วงต้นฤดูกาลทุเรียน ที่มักพบปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน จากการเร่งตัดเพื่อจำหน่ายทำกำไร ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดในประเทศและต่างประเทศ จนเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันดำเนินการป้องกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางบริหารจัดการทุเรียนเพื่อการส่งออกภาคตะวันออก ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละชนิดพันธุ์ คือ พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 , พันธุ์ชะนีและพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 , พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวทุเรียนสายพันธุ์ที่กำหนด ก่อนวันดังกล่าว ต้องได้รับการตรวจวัดและมีใบรับรองความแก่โดยสมาพันธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก หรือแปลงใหญ่ทุเรียน หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในทุเรียน เป็นผู้รับรองความแก่ พร้อมทั้งให้แนบใบรับรองความแก่และสำเนา GAP ที่ระบุวันที่ ปริมาณทุเรียน ล้งที่รับซื้อ ไปกับรถขนส่งทุเรียนที่ไปโรงคัดบรรจุด้วย เพื่อควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP แบบไม่ถูกต้อง (สวมสิทธิ์) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ e-Phyto ของกรมวิชาการเกษตรที่ควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP ไว้ที่ 5 ไร่ต่อตู้

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยให้เอกชนมีการวางระบบป้องกันการระบาดของโรค ได้แก่ การจัดระบบการเข้า-ออกสวน การสวมแมส จุดล้างมือ/วัดอุณหภูมิ การจัดแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการ การฉีดวัคซีนและการจัดการที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส่วนด้านพัฒนาคุณภาพผลผลิตยังมีการให้ความรู้เกษตรกร การจัดตั้งทีมสุ่มตรวจสอบในระดับสวน ตลอดจนให้เกษตรกรมีมาตรการควบคุมป้องกันเพลี้ยแป้งทุเรียนในสวน ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะผลเล็กทำให้ผลทุเรียนแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือหากเข้าทำลายในระยะผลใหญ่จะทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

Related Posts

Send this to a friend